O projekcie

Projekt ma na celu wsparcie mieszkańców powiatu chełmskiego, którzy potrzebują interwencji kryzysowej, jak również doświadczają przemocy. Skorzystać z naszej placówki może każdy, bez względu na wiek, płeć, dochód czy stan zdrowia.

Oznacza to zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii, a także zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej lub/i spowodowanej przemocą w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Realizacja projektu obejmuje uruchomienie powiatowego punktu wsparcia „Bezpieczna Przystań”, który zapewni uczestnikom dostęp do kompleksowej pomocy w zakresie usług specjalistycznych oraz interwencyjnych.

Cele szczegółowe

1. Uruchomienie punktu wsparcia w powiecie, gdzie dotychczas brakowało ośrodków i punktów interwencji kryzysowej, spowoduje zwiększenie dostępności do tego typu wsparcia.

2. W ramach projektu skupiamy się na udzieleniu wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Koncentrujemy się na tych, którzy doświadczyli kryzysu lub przemocy, co prowadzi do zaburzenia równowagi, poczucia autonomii oraz skutkuje nieskutecznymi lub nieodpowiednimi dotąd sposobami radzenia sobie. Dodatkowo, ze względu na ograniczony dostęp do lokalnych usług specjalistycznych oraz specyficzne problemy i bariery, ci ludzie mają największe trudności w poprawie swojej sytuacji.

3. Nasze wsparcie jest adresowane do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, płci, dochodu, stanu zdrowia czy pochodzenia.

4. Zapewniamy interdyscyplinarne i kompleksowe wsparcie, które pozwala uczestnikom projektu poradzić sobie w nagłych sytuacjach, negatywnie wpływających na ich postrzeganie świata, otoczenia i własnej osoby. Nasze działania mają na celu złagodzenie skutków kryzysów, psychologiczne wsparcie osób doświadczających przemocy domowej oraz ochronę zdrowia i życia.

5. Projekt zakłada podniesienie jakości prowadzonej interwencji kryzysowej i usług specjalistycznych w obszarach, gdzie brakuje kompetencji zgodnie z diagnozą. W tym celu personel merytoryczny będzie zdobywał kwalifikacje i kompetencje niezbędne do realizacji projektu. Przedmiotem projektu jest utworzenie Placówki wsparcia dla Uczestników.